De gebruikers van een NEXT HUB delen auto’s en fietsen met elkaar. Vandaar dat wij je vragen om met een aantal dingen rekening te houden.

Dus, wanneer je gebruik maakt van een auto of een fiets:

  • zet de fiets of auto op tijd weer terug op de voorgeschreven standplaats;
  • zet de elektrische fiets of auto altijd aan de lader;
  • zorg bij een benzineauto voor voldoende vulling van de tank;
  • zet de fiets altijd op slot, indien aanwezig ook met de ketting;
  • laat de auto afgesloten en schoon achter en rook er niet in.

1. Persoonsgegevens

1.1 Bij het registreren in de App deel je diverse persoonsgegevens met NEXT. Hierop is het Privacy Statement van toepassing die in de App aanwezig is en waarvoor je akkoord geeft bij je aanmelding voor het gebruik van de App. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je smartphone of ander mobiel apparaat en het gebruik van de App veilig te houden.

1.2 Als er wijzigingen zijn in de door jou verstrekte persoonsgegevens, voer die dan door in je gebruikersaccount. Dit geldt vooral voor je e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Als je gegevens niet correct zijn (bijvoorbeeld een onjuist e-mailadres) behoudt NEXT zich het recht voor om je account (tijdelijk) te inactiveren.

1.3 Het is niet toegestaan andere (rechts)personen toegang te geven tot je gebruikersaccount.

2. App

2.1 Voor het gebruik van de App dien je over een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat te beschikken dat voldoet aan de technische vereisten voor de App.

2.2 Bepaalde kernfuncties in de App vereisen dat de App een actieve internetverbinding heeft. Je bent zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid van mobiele datacommunicatie. De eventuele kosten die je telecomprovider in rekening brengt voor gegevensoverdracht zijn voor je eigen rekening. Je dient er ook voor te zorgen dat het apparaat opgeladen blijft – als de batterij leeg is, kan NEXT geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien je als gevolg daarvan niet in staat bent om de fiets of auto te gebruiken. NEXT gaat ervan uit dat je genoeg mogelijkheden hebt om je telefoon alsnog op te laden en het slot te bedienen.

3. Rijbevoegdheid auto

3.1 Voor het besturen van de auto van NEXT ben je alleen bevoegd wanneer je in het bezit bent van een in Nederland geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto, je jouw rijbewijs tijdens het gebruik bij je hebt en je voldoet aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en beperkingen.

3.2 NEXT accepteert enkel rijbewijzen na (elektronische) verificatie hiervan bij een landelijk register voor gestolen en verloren rijbewijzen. Als na verificatie blijkt dat mogelijkerwijs sprake is van fraude, doet NEXT hiervan aangifte bij de politie.

3.3 Als je jouw rijbewijs kwijt raakt, je rijbewijs wordt ingetrokken of op andere wijze jouw rijbevoegdheid wordt beperkt of verboden, dan vervalt jouw rijbevoegdheid voor het besturen van een auto van NEXT voor de duur van het verlies, de intrekking of beperking/verbod.

4. Toegang tot de auto

4.1 NEXT geeft toegang tot een auto middels de App in combinatie met een wachtwoord en/of in de vorm van een chipdrager (Sleutel). Tenzij anders overeengekomen ben je voor een chipdrager van NEXT een eenmalige vergoeding verschuldigd.

4.2 Het is niet toegestaan om een Sleutel met IT-methoden uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren. Een zodanige inbreuk en de poging ertoe geeft NEXT de bevoegdheid om je van dienstverlening uit te sluiten en alle kosten van de inbreuk en eventueel daaruit voortvloeiende schade op jou te verhalen.

4.3 Je bent verplicht om verlies, diefstal of vernietiging van een Sleutel direct aan de Klantenservice van NEXT te melden, zodat NEXT de Sleutel kan blokkeren en misbruik kan voorkomen. Je wordt via e-mail geïnformeerd over de blokkering. Voor het blokkeren van een Sleutel en het aanmaken van een nieuwe Sleutel worden kosten bij je in rekening gebracht.

4.4 Je ontvangt of kiest tijdens het registratieproces een wachtwoord en een persoonlijk identificatienummer (PIN), waarmee je je in de auto van NEXT en met de App kunt identificeren om een rit te kunnen maken. Je bent verplicht om je wachtwoord en je PIN strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden te houden. Je mag in geen geval je wachtwoord en/of je PIN vermelden op de chipdrager of op andere wijze in de buurt van de Sleutel bewaren. Je stemt ermee in om het wachtwoord en/of de PIN onmiddellijk te wijzigen als er reden is om aan te nemen dat een derde daarmee bekend zou zijn geworden.

5. Reserveren

5.1 In de App kun je een reservering maken; een verzoek tot gebruik van een fiets of auto gedurende een bepaalde tijd vanaf een vastgelegd tijdstip en locatie. Een reservering is pas definitief na ontvangst van een bevestiging in de App.

5.2 Het kosteloos annuleren van een reservering of een wijziging van de huurperiode is via de App mogelijk tot 2 uur voor het aanvangstijdstip van een reservering. Voor het herhaaldelijk niet tijdig annuleren van een reservering is NEXT gerechtigd je account te beëindigen.

5.3 NEXT zal zich inspannen om na de bevestiging van een reservering een voor gebruik geschikte fiets of auto op het in de reservering vastgelegde tijdstip ter beschikking te hebben. Het niet op tijd inleveren van een gereserveerde fiets of auto door een eerdere gebruiker en/of noodzakelijk herstel van defecten of schade kunnen met zich meebrengen dat ondanks de bevestiging van de reservering er geen fiets of auto ter beschikking staat. Indien NEXT niet in staat is om de bevestigde reservering (volledig) na te komen, is NEXT gehouden zich in te spannen om zo snel mogelijk een vervangende vervoersmogelijkheid te vinden. De extra kosten hiervoor kunnen worden verhaald op NEXT, mits NEXT hiervoor vooraf schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven.

5.4 De NEXT Klantenservice is gerechtigd om bij storingen in de gereserveerde fiets of auto contact met je op te nemen. De Klantenservice heeft het recht om verder gebruik van de fiets of auto van NEXT te verbieden, indien er reden is om te vermoeden dat er sprake is van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Gebruiken van de dienst

6.1 De App geeft je instructies om een fiets of auto te openen en te sluiten; volg deze instructies goed op. Als er toch iets mis gaat, dan kun je de NEXT Klantenservice bellen middels het telefoonnummer in de App.

6.2 Je maakt normaal gebruik van de fiets en/of auto en je zorgt hier als een goede huisvader voor.
6.2.1 De fiets is berekend op één persoon, dat wil zeggen dat het niet is toegestaan om andere passagiers mee te nemen op de fiets.
6.2.2 Om incidenten als vermissing en diefstal te voorkomen dien je de fiets altijd op slot te zetten (indien aanwezig ook met het kettingslot) en de auto goed af te sluiten.
6.2.3 Het is toegestaan om iemand anders te laten rijden tijdens jouw reservering onder twee voorwaarden: 1) je bent zelf fysiek aanwezig tijdens gedurende de hele rit. 2) de bestuurder heeft een volledig HUUB-account.
Let hierbij op, als ‘huurder’ van de auto ben je aansprakelijk voor eventuele gevolgen (denk hierbij aan boetes en schades). Je vindt de algemene voorwaarden op deze pagina.
6.2.4 Controleer een auto voor het starten op viezigheid. Als je vóór aanvang van je rit telefonisch melding maakt van een vieze auto, is het voor NEXT duidelijk dat jij daar niet verantwoordelijk voor bent. Als je een auto vuil achterlaat, dan wordt €25,- per uur bij jou in rekening gebracht voor het schoonmaken.
6.2.5 In de auto’s is het verboden om te roken of daarin voorwerpen of stoffen te vervoeren waarvan de vorm, samenstelling of geur schade kan toebrengen aan de auto of verhuur kan hinderen. Als je dat wel doet, dan wordt €25,- per uur bij jou in rekening gebracht voor het schoonmaken.
6.2.6 Je gebruikt de auto’s volgens de gebruikshandleiding van de fabrikant (die je kunt vinden in het dashboardkastje van de auto), op voor personenauto’s normaal toegankelijke, openbare en geschikte wegen en op een veilige en energiezuinige manier.
6.2.7 Je tankt de juiste brandstof.
6.2.8 Je maakt geen gebruik van de fietsen en auto’s van NEXT onder invloed van alcohol, drugs, medicatie of andere middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden.
6.2.9 Je maakt geen gebruik van de auto’s van NEXT voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, het geven van rij-instructie, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten, het plegen van delicten, om daarmee caravans, aanhangwagens of andere objecten mee voort te trekken of aan te duwen, of om daarop dakbagage of andere daklast aan te brengen of de auto over te beladen of te beladen zonder voldoende zekering.

6.3 De aan het gebruik van de fiets of auto verbonden kosten, waaronder tol of parkeergeld, zijn voor je eigen rekening.

6.4 Je draagt zelf zorg voor aanvullende uitrusting van de fiets of auto welke voor het beoogd gebruik gewenst of noodzakelijk zijn, met inbegrip van de vereisten ten behoeve van het vervoeren van kinderen.

6.5 Bij het gebruik maken van een fiets of auto van NEXT ga je ermee akkoord dat NEXT de positie en wijze van gebruik van een fiets of auto om redenen van veiligheid, analyse van gebruikspatronen en vlootbeheer via een voertuigvolgsysteem kan volgen. De route en locatie van een fiets of auto worden door NEXT te allen tijde aan opsporingsinstanties doorgegeven in geval van verdenking van verduistering of diefstal of in geval van enig ander misdrijf verband houdend met de fiets of auto waarbij deze route en locatie van belang zijn.

6.6 Je kunt met de auto naar het buitenland na schriftelijke toestemming van NEXT voorafgaand aan de verhuur. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij het plaatsen van de reservering. Wanneer zonder voorafgaande toestemming van NEXT toch de landsgrenzen worden overschreden, dan is het NEXT toegestaan de auto direct in te (laten) nemen en repatriëren. In dat geval ben je schadeplichtig aan NEXT voor de resterende huurkosten volgens de reservering, alle kosten voor repatriëring, afhandeling en alle bijkomende kosten. In deze situatie is NEXT in geen geval schadeplichtig richting jou of derden.

7. Einde van de reservering

7.1 Je draagt er zorg voor dat de fiets of auto op tijd wordt ingeleverd op de standplaats. Je kunt je reservering verlengen via de App. Als iemand anders de fiets of auto na jou al heeft gereserveerd, dan informeert NEXT jou hoe laat de fiets of auto terug moet zijn. Breng je de fiets of auto te laat terug en wordt daardoor een andere gebruiker gedupeerd, dan wordt er €25,- in rekening gebracht.

7.2 In het geval van een benzineauto zorg je ervoor dat de tank minstens voor een kwart vol zit als je de auto terugzet op de standplaats. Je gebruikt hiervoor de tankpas die in de auto aanwezig is. Laat je de auto met minder brandstof achter op de standplaats, dan wordt er €25,- bij je in rekening gebracht.

7.3 Voor elektrische fietsen en auto’s geldt dat je deze altijd aan de lader zet als dat mogelijk is, ook tijdens een tussenstop. Voor het laden van de auto gebruik je hiervoor de laadpas die in de auto aanwezig is. Laat je de elektrische fiets of auto niet aan de laadpaal achter op de standplaats, dan wordt er €25,- bij je in rekening gebracht.

7.4 Gebruik van de tank- en laadpas voor andere voertuigen of voor andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven, is verboden en is tevens een misdrijf. Indien NEXT eventueel misbruik aantoonbaar kan maken, dan ben je verplicht om alle kosten voor brandstof/energie aan NEXT te vergoeden conform de onderbouwde schatting van NEXT en ben je tevens een boete van € 1.000,- per aangetoond geval verschuldigd.

8. Betalen

8.1 Betaling vindt uitsluitend plaats via de in de app aangewezen betaalmethoden: iDEAL, creditcard of via automatische incasso (abonnement).

8.2 Indien je via iDEAL wilt betalen, ben je zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de mobiel bankieren app van je bank en het ,indien nodig, beschikbaar hebben van een token om de transactie te voltooien.

8.3 Je bent verplicht om er voor te zorgen dat je bankrekening waarop de afschrijving plaatsvindt voldoende dekking biedt. Wanneer het bedrag niet kan worden afgeschreven of onterecht wordt gestorneerd, ontvang je een betalingsherinnering om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen. Tot die tijd kun je geen gebruik maken van de fietsen en auto’s. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen na de dagtekening van de betalingsherinnering is voldaan schakelt NEXT een incassobureau in. Alle (extra) administratie- en incassokosten worden ook bij jou in rekening gebracht.

9. Ongevallen, schades en defecten

9.1 Controleer voor ieder gebruik de fiets of auto op beschadigingen en defecten. Meldt deze direct aan de NEXT Klantenservice wanneer deze is opgemerkt voor, tijdens of na de rit. Je kunt door NEXT gevraagd worden een foto van de schade of het defect te sturen.

9.2 In het geval van een ongeval of enige gebeurtenis waar schade uit voort vloeit voor NEXT of voor derden, ben je verplicht direct contact op te nemen met NEXT. Bij het eventueel niet kunnen bereiken van NEXT dien je de politie ter plaatse op de hoogte te stellen.

9.3 Het is niet toegestaan om de fiets of auto in geval van schade of defect zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van NEXT te (laten) repareren.

10. Diefstal

10.1 In het geval van vermissing of diefstal van de fiets of auto ben je verplicht om dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan de NEXT Klantenservice en aangifte te doen bij de politie.

10.2 Bij diefstal of kwijtraken van de fiets zal per incident een standaard bedrag in rekening worden gebracht van €40,- voor een stadsfiets en €100,- voor een ebike. Bij nalatigheid (bijvoorbeeld het niet goed op slot hebben gezet van de fiets) is NEXT gerechtigd een bedrag van €60,- in rekening te brengen voor een stadsfiets en €200,- voor een ebike.

10.3 Wanneer er (onder)delen van een fiets (zoals een batterij-accu) missen of worden gestolen heeft NEXT het recht kosten bij je in rekening te brengende overeenkomstig de bedragen zoals genoemd in artikel 10.3.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Je bent aansprakelijk wanneer je een bekeuring voor een verkeersovertreding krijgt voor de kosten van de bekeuring, eventuele bijkomende kosten voor het repatriëren van de fiets of auto en €10,- aan administratiekosten per bekeuring.

11.2 Je bent aansprakelijk voor schade aan de fiets of auto voor zover deze niet is veroorzaakt door standaard gebruik en wanneer deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgevolgd. Aanrijdingen en de schade die als gevolg daarvan ontstaat, zijn voor jouw eigen rekening en risico. Dit geldt ook in situaties waarin je de verkeerde brandstof hebt getankt, of je iemand anders het voertuig hebt laten besturen en/of waarin de bestuurder handelende zonder jouw medeweten, zonder jouw toestemming en/of in strijd met jouw eventuele instructies.

11.3 Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle door het verlies van de Sleutel veroorzaakte schade, met name wanneer daardoor een diefstal, beschadiging of misbruik van de auto mogelijk wordt gemaakt.

12. Wijziging van voorwaarden

NEXT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en de Tarieven aan te brengen. Eventuele wijzigingen zullen via e-mail of de App worden gecommuniceerd. Door een reservering te maken na deze kennisgeving, accepteert u deze wijzigingen.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 17 september 2018.