PRIVACY STATEMENT HUUB

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft NEXT Urban Mobility B.V. (hierna: “NEXT” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat die via de HUB App (“App”) worden verwerkt.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of NEXT beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt of beschikbaar stelt bij het aangaan van een overeenkomst voor de App, maar ook wanneer je gebruik maakt van de App en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte of beschikbaar gestelde gegevens
Als je met NEXT een overeenkomst aangaat voor gebruik van de App, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig, die jij aan ons verstrekt of beschikbaar stelt:

 • Naam en contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • betaalgegevens en financiële gegevens zoals IBAN-nummer en betaalmethode;
 • accountgegevens (door gebruiker gekozen wachtwoord en pincode);
 • rijbewijsnummer (enkel bij gebruik van onze deelauto’s), ter verificatie van geldigheid van het rijbewijs en ter voorkoming van identiteitsfraude;
 • andere gegevens relevant voor de specifieke overeenkomst;

Gegevens over jouw gebruik van de voertuigen, de App en andere diensten
Als je gebruik maakt van de App of anderszins contact hebt met NEXT, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • klantnummer(s);
 • gegevens over het gebruik van de fiets/scooter: locatie en ritgegevens middels een connectiviteitsmodule (begin en einde van de huurperiode, de afgelegde afstand in kilometers, de locatie van de fiets aan het begin en einde van de huurperiode voor zakelijke administratie en voor facturatiedoeleinden);
 • gegevens over het gebruik van de auto: locatie en ritgegevens middels een connectiviteitsmodule (begin en einde van de huurperiode, de afgelegde afstand in kilometers, de locatie van het voertuig aan het begin en einde van de huurperiode, de eventuele storingen in het betreffende voertuig, brandstofverbruik voor zakelijke administratie en voor facturatiedoeleinden);
 • de frequentie van het gebruik van NEXT diensten
 • en opnames van een telefoongesprek met jou.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst met jou;
 3. wettelijke verplichting;
 4. vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. gerechtvaardigd belang van NEXT of een derde;
 6. noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
NEXT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:

 • om de App aan te kunnen aanbieden en de diensten uit de App te kunnen leveren [grondslag: 1, 2];
 • om fouten en storingen tijdens de huurperiode en in het algemeen te detecteren en te verhelpen [grondslag: 2, 5]
 • om je te informeren over producten en diensten van NEXT en om je te interviewen, zodat we onze dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de behoefte van onze klanten [grondslag: 1, 5 ]
 • om jou promotionele berichten te versturen, zoals aanbiedingen/aankondigingen, en jou op de hoogte te houden van acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en overige producten of diensten, die kunnen worden aangeboden door NEXT [grondslag: 1, 5];
 • om het gebruik van de App en de functionaliteiten te analyseren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren [grondslag: 5];
 • om trends te ontdekken en (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten te ontwikkelen (product development) [grondslag: 5];
 • om jou notificaties te sturen bij laden, service en onderhoud aan het voertuig [grondslag: 1, 2];
 • om maatregelen te nemen in geval van ernstige schending van de Gebruiksvoorwaarden [grondslag: 5];
 • en het opnemen van telefoongesprekken ter verbetering van onze service of vanwege trainingsdoeleinden [grondslag: 5].

6. Analytische, statistische en wetenschappelijke verwerkingen
Wij kunnen jouw gegevens verwerken voor marktonderzoek, historische analysedoeleinden om trends en correlaties in gegevens te ontdekken, of om bijdragen te leveren aan onderzoeken voor onder meer maatschappelijke en/of wetenschappelijke doeleinden of de verbetering van de leefbaarheid in steden. Hiervoor kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan derde partijen. Deze gegevens kunnen o.a. bestaan uit voertuiggegevens, ritgegevens en locatiegegevens, waarbij wij passende maatregelen (zoals hashing, aggregatie en versleuteling) nemen ter bescherming van jouw privacy zodat persoonsgegevens voor ons en eventueel betrokken derde partijen niet meer direct herleidbaar zullen zijn naar jou als natuurlijk persoon (pseudo anoniem). Wij verwerken jouw gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Je hebt in de App via het instellingenmenu de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens voor de in dit artikel omschreven doeleinden te allen tijde te beëindigen.

7. Delen met derden
In aanvulling op het voorgaand, deelt NEXT jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:

 • als je een storing of een vraag hebt over de App of dienstverlening van NEXT of indien dit nodig is voor een juiste werking van de dienstverlening van NEXT, kunnen gekwalificeerde medewerkers van NEXT en/of door NEXT ingeschakelde leveranciers toegang hebben tot jouw persoonsgegevens om je te helpen [grondslag: 5];
 • om, in voorkomende gevallen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld verkeersboetes voldoen [grondslag: 2, 3]
 • om hulp te kunnen bieden in geval van pech of een noodgeval [grondslag: 2, 6]
 • indien je werkgever de diensten van NEXT faciliteert, kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot het gebruik van de betreffende voertuigen, zoals bijvoorbeeld ritgegevens worden verstrekt aan je werkgever [grondslag: 2, 5] NEXT zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:
 • voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld dienstverleners op het gebied van hosting, analyse en (markt)onderzoek (dit zijn ‘verwerkers’ van NEXT);
 • in het kader van onderhouds- en hulpwerkzaamheden;
 • in het kader van evaluatie van de dienstverlening van NEXT bij een werkgever;
 • in het kader van een transactie, bijvoorbeeld wanneer NEXT besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. NEXT kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie; en/of
 • in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.

Indien deze derden conform toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving worden aangemerkt als verwerker, zal NEXT schriftelijke afspraken maken met deze derden. Door NEXT ingeschakelde verwerkers handelen op instructie en onder verantwoordelijkheid van NEXT.

De persoonsgegevens die worden verzameld door NEXT worden opgeslagen op een server van (een leverancier van) NEXT in de Europese Economische Ruimte (EER). Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal NEXT ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden getroffen, zoals het sluiten van een EU-modelcontract of het eisen van Privacy Shield-certificering van de ontvanger. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de EER, kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 13 van dit privacy statement).

8. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaartermijnenbeleid en/of zo lang als:

 • jij klant bent bij NEXT of interesse blijft tonen in de diensten van NEXT;
 • wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren;
 • of wij op grond van noodzakelijkheid menen gegevens te mogen bewaren voor zover noodzakelijk.

9. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van NEXT of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Voor het indienen van jouw verzoek om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 13). Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. NEXT zal zich inspannen om binnen de wettelijke termijnen te reageren op jouw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.

10. Intrekken toestemming
Je hebt op ieder moment de keuze om het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens door NEXT stop te zetten. Dit kan door contact op te nemen met Next via de contactgegevens vermeld onder ‘Contact’ (zie artikel 13). Je kunt dan geen gebruik meer maken van de App.

In het kader van het gebruik van de dienstverlening van NEXT kun je berichten, waaronder commerciële communicatie en serviceberichten, ontvangen van NEXT. Als je deze berichten niet langer wenst te ontvangen kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheden onder ‘Gegevensgebruik’ in het instellingenmenu van de App of onderaan ieder bericht dat je ontvangt.

11. Analytics
NEXT maakt voor haar App onder andere gebruik van Instabug en Google Analytics.
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de wijze waarop de gebruiker de App gebruikt te analyseren en vervolgens met behulp van deze informatierapporten over het gebruik van de App op te stellen voor NEXT. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de App wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag de door de cookies gegenereerde informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Instabug is een feedback-tool voor mobiele apps die geïntegreerd is in de App. Je kunt Instabug zelf activeren in de App door je telefoon te schudden. Daarmee wordt voor NEXT een informatierapport gegenereerd inclusief informatie over het netwerk en het smartphone-type.

Het gebruik van Google Analytics en Instabug is nodig voor het analyseren en verbeteren van de werking van de App.

12. Beveiliging
NEXT heeft passende technische (via onder andere veilige servers, firewalls en het elektronisch beveiligen en versleutelen van de gegevensverbinding en bijbehorende verwerkingen) en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking en verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking en dat de overbrenging van jouw persoonsgegevens van het voertuig en de App naar de servers op een veilige manier geschiedt. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

13. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:

NEXT Urban Mobility B.V.
Burgemeester de Widtstraat 14
3811 LV Amersfoort
huub@next-mobility.nl

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@pon.com en per post via bovenstaand adres (t.a.v. ‘Privacy Office’).

14. Wijzigingen van dit privacy statement
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

Voor zover wijzigingen in het privacy statement leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door NEXT te verschaffen prestaties onder de gebruikersovereenkomst voor gebruik van de App, wordt jou daarbij eerst de mogelijkheid gegeven de gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Dit statement is voor het laatst herzien op 17 september 2018.